- A A A +

Miljö

Miljö- och hållbarhetsfrågorna är högt prioriterade inom Karlshamnsbostäder. Vårt sätt att uppnå våra mål är att arbeta metodiskt för att minska miljöpåverkan dels intern i vår dagliga verksamhet och dels tillsammans med hyresgästerna.

 

Karlshamnsbostäders EPC projekt går nu in i fas 2

Karlshamnsbostäders EPC projekt går nu in i fas 2, och blir det största energiprojekt Karlshamnsbostäder någonsin genomfört. 

 

Nu är inventeringen av hela Karlshamnsbostäders fastighetsbestånd avseende energi och miljö klar, vilket genererat i en rapport med energisparåtgärder. Nu påbörjas själva arbetet med energiförbättringarna och vi har börjat köpa in produkter och tjänster för åtgärderna.

Eva Håkansson är energi- och miljösamordnare och projektledare för EPC projektet.

Projektet genomförs tillsammans med konsultbolaget Rejlers.

 

Karlshamnsbostäder kommer att investera cirka 55 miljoner kronor.

 

Investeringen kommer till största delen läggas på traditionella besparingar såsom utbyte av ventilationsaggregat, termostatbyten, injusteringar samt byte av värmekulvert och vi kommer även att titta närmare på solceller som en lösning för minskad energiförbrukning.

Målsättningen är att minska den totala energiförbrukningen med 20 % jämfört med 2015 års förbrukning.

Projektet har en genomförande tid på ca 3 år och förväntas vara klart i sin helhet till 2021.

 

Faktaruta

Vad är EPC?

EPC står för Energy Performance Contracting. Det innebär att alla fastigheters status vad gäller värme, ventilation, isolering, belysning och vattenförbrukning kartläggs. Kartläggningen (fas 1) ska därefter resultera i en plan med energisparåtgärder som ska resultera i ekonomiska besparingar, miljövinster och ett bättre inomhusklimat.

Fas 2 består av en genomförande fas där avropade åtgärder inom projektet genomförs.

Fas 3 är en garantifas där beställda åtgärder följs upp och att garantierna som är utlovade i fas 1 erhålls, med ett vite/bonus förfarande. Överstiger besparingen utlovade garantier utfaller bonus som delas 50/50 i projekt och vice versa.

 

 

 

 

 

Miljöredovisning 2017 ( klicka på foldern för att läsa)

Share